Regulamin

Warunki wynajmu apartamentu 033 Costa Motlawa Old Towne Gdansk zlokalizowanego w Aparthotel  Woterlane Island w Gdańsku ul. Chmielna 63 lok.33

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Aparthotel  Woterlane Island w Gdańsku ul. Chmielna 63 lok.33 w prywatnych apartamentach.
Umowa pomiędzy klientem a właścicielem apartamentów zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt internetowo (wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.widoknamorze.pl lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze; w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Dorota Brunka wyliczona zaliczka w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Przed otrzymaniem zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient powiadomić powiadomić wynajmującego o potrzebie wystawienia faktury vat.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie 3 dni przed przyjazdem przelewem bankowym, najpóźniej w dniu przyjazdu za potwierdzeniem wpłaty przesłanym na mail lub sms.
6. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
c. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
d. Reklamacje płatności
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

III. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem apartamentu a klientem obejmuje wynajem apartamentu, korzystanie bezpłatne z basenu, strefy spa z saunami i fitnes oraz miejsce postojowe w hali garażowej na platformie nr.39.  W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy: recepcja – Lobby czynna całą dobę
3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciel a obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
6. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.
3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Właściciel apartamentu może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu Sea Side Park.
5. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunku przeciwpożarowe.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

V. Zmiany w rezerwacji

1. Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
a. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
b. na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 40% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,
c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 80% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Zwierzęta

W apartamencie mogą przebywać zwierzęta gości w przypadku, że nie bedą one uciążliwe dla pozostałych gości Hotelu jak i również są tak ułożone, że nie spowodują jakichkolwiek szkód w wyposażeniu apartamentu. Bezwzględnie materialnie i prawnie za pobytu zwierząt odpowiada jego właściciel.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Ochrona danych osobowych

1. W trakcie dokonywania rezerwacji na stronie internetowej www.kolobrzeg.widoknamorze.pl Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem danych, którym jest Dorota Brunka na adres e-mailowy: [email protected] lub w inny dowolny sposób.
4. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rezerwacji.

X. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.